HELP Online course on INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS (HELP CEZAİ KONULARDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ Çevrimiçi/Online Kursu)

Background and summary (Arka plan ve özet)

In a rapidly changing world under the challenges of globalization and new technologies; to combat transnational crimes such as organized crime, corruption and terrorism and national crimes, mechanisms and instruments of international cooperation in criminal matters are of paramount importance. Trying to provide their citizens with safety and security, it is vital for states to enhance their capacity to deal promptly and efficiently with international cooperation requests based on a range of treaties in European and International Law. 

(Küreselleşme ve yeni teknolojilerin zorlukları altında hızla değişen bir dünyada; organize suç, yolsuzluk ve terörizm ile ulusal suçlar gibi sınırötesi suçlarla mücadele etmede cezai konularda uluslararası işbirliği mekanizmaları ve araçları büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarına güvenlik ve emniyet sağlamaya çalışırken, devletlerin Avrupa ve Uluslararası Hukuktaki bir dizi anlaşmaya dayanan uluslararası işbirliği talepleriyle hızlı ve verimli bir şekilde başa çıkma kapasitelerini arttırmaları hayati önem taşımaktadır.)

 

 

The HELP online course on International Cooperation in Criminal Matters explores fundamental principles of International judicial cooperation and a range of legal frameworks and legal instruments for cooperation- applied under a general consideration for human rights issues. 

(Cezai Konularda Uluslararası İşbirliği ile ilgili HELP çevrimiçi kursu, Uluslararası yargısal/adli işbirliğinin temel ilkelerini ve insan hakları konularında genel bir bakış altında uygulanan işbirliği için bir dizi yasal çerçeveyi ve yasal mekanizmaları incelemektedir.)

 

The course covers extradition, mutual legal assistance, transfer of sentenced persons, supervision of offenders, international validity of criminal judgments and transfer of proceedings, seizure and confiscation of proceeds of crime, an International Cooperation Toolbox with links to relevant information and organisations related to International Cooperation in Criminal Matters, as well as Help and Guidance on making and carrying out requests. 

(Bu kurs iade, karşılıklı hukuki yardım, hükümlülerin transferi, suçluların denetimi, ceza kararlarının uluslararası geçerliliği ve yargılamaların transferi, suç gelirlerine el konulması ve müsadere edilmesi, Cezai Konularda Uluslararası İşbirliği ile ilgili bilgi ve kuruluşların yanı sıra taleplerin yapılması ve gerçekleştirilmesi konusunda Yardım ve Rehberlik ile bağlantılı bir Uluslararası İşbirliği Araç Kutusu içermektedir.)

Text Box: These topics are explored in a practical way, by using presentations, interactive screens, knowledge checks and a case study. (Bu konular sunumlar, interaktif ekranlar, bilgi kontrolleri (testler) ve bir dava/vakıa çalışması kullanılarak pratik bir şekilde incelenmektedir.)  
 The course was developed in 2017. (Bu kurs 2017 yılında geliştirilmiştir.)

     

Target audience (Hedef kitle)

This free on-line course is primarily addressed to legal professionals (judges, prosecutors, lawyers) and other possible target groups (specialists in international co-operation in criminal matters etc.) (Bu ücretsiz çevrimiçi kurs öncelikle hukuk uzmanlarına (hâkimler, savcılar, avukatlar) ve diğer olası hedef gruplara (cezai konularda uluslararası işbirliği uzmanları vb.) yöneliktir.)

Course outline ( 6 modules) (Kurs içeriği (6 modül))

1. Introduction

2. Legal Framework

3. Extradition

4. Mutual Legal Assistance

5. Transfer of Sentenced Persons

6. Supervision of Offenders, International Validity of Criminal Judgments and Transfer of Proceedings.

7. Seizure and Confiscation of Proceeds of Crime

8. International Cooperation Toolbox

9. Knowledge Check

10. Case Study

(1. Giriş

2. Yasal Çerçeve

3. Suçluların İadesi

4. Karşılıklı Hukuki/Adli Yardım

5. Hükümlü Kişilerin Transferi

6. Suçluların Denetimi, Ceza Kararlarının Uluslararası Geçerliliği ve Yargılamaların Transferi.

7. Suç Gelirlerine El Koyma ve Suç Gelirlerinin Müsadere Edilmesi

8. Uluslararası İşbirliği Araç Kutusu

9. Bilgi Kontrolü (Test)

10. Örnek dava/vakıa Calışması/İncelemesi)

Development of the course (Kursun geliştirilmesi)

The course was developed jointly between the Council of Europe’s Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) Programme (HELP; www.coe.int/help) and the Council of Europe’s Committee of Experts on the Operation of European Conventions on Co-operation in Criminal Matters (PC-OC), by using the HELP methodology (http://www.coe.int/en/web/help/help-training-methodology) and finalised using the funds of “Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey” a Joint Project between the European Union and the Council of Europe.

 

(Kurs, Avrupa Konseyi'nin Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi (HELP) Programı (HELP; www.coe.int/help) ile Avrupa Konseyi'nin Avrupa Cezai Konularda (PC-OC) İşbirliği Konvansiyonlarının İşleyişine İlişkin Uzmanlar Komitesi arasında ortaklaşa HELP metodolojisi (http://www.coe.int/en/web/help/help-training-methodology) kullanılarak geliştirilmiş ve ”Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi arasında Ortak Proje olan “Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek” fonları kullanılarak sonuçlandırılmıştır.)

Access the free online course (Ücretsiz çevrimiçi/online kursa erişim)

­­­­­­­­­­­­­­To access the course, you just need to enter the HELP e-learning platform at http://help.elearning.ext.coe.int/. First you need to open yourself an account at HELP if you have not yet done so (2 minutes). (Kursa erişmek için, http://help.elearning.ext.coe.int/ adresinden HELP e-öğrenme platformuna girmeniz yeterlidir. İlk önce, henüz yapmadıysanız (2 dakika) HELP'de kendinize bir hesap açmanız gerekir.)

Then you can follow this link to directly access the online course: http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=2040.  ( Ardından çevrimiçi kursa doğrudan erişmek için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz:

http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=2040.)

The course is currently available in English.

 (Kurs, halihazırda İngilizce olarak erişime açıktır.)


International Cooperation in Criminal Matters (English Model Course)