Obveznost države ni omejena na dolžnost pregona kaznivih dejanj; odvračanje od kaznivih dejanj ter zagotavljanje dostopa do pravnega varstva ter ustrezna zaščita pred nadaljnjo škodo žrtvam kaznivih dejanj sta prav tako del dolžnosti države nasproti ljudem.

Listina EU potrjuje pravice zapisane v Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP) in opredeljuje pravico do poštenega in javnega zaslišanja s strani neodvisnega sodišča,  pravico do svetovanja in zastopanja ter pravico do pravne pomoči. Sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice pa kaže, da se kršitve teh pravic še vedno dogajajo; in to kljub direktivam EU o tolmačenju in prevajanju, o pravici do informacij v kazenskih postopkih  ter o minimalnih standardih glede pravice do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in do komunicirajo ob odvzemu prostosti. Direktive EU, po  katerih morajo biti pravni strokovnjaki usposobljeni - in katerih namen je zagotoviti pravice do poštenega sojenja v EU - temeljijo na domnevi nedolžnosti in pravici biti prisoten na sojenju, o posebnih zaščitnih ukrepih za otroke, osumljene in obdolžene v kazenskem postopku, zagotavljanje pravne pomoči za osumljene ali obdolžene kaznivega dejanja ter za tiste, za katere velja evropski nalog za prijetje.

EKČP in Listina EU o temeljnih pravicah določata tudi številne pravice, ki se nanašajo na žrtve.

Tečaj HELP je bil zasnovan tako, da je združil temeljne postopkovne pravice obdolženih in osumljenih oseb v kazenskem postopke (s poudarkom na temah iz direktiv EU, zlasti domnevi nedolžnosti) in pravicah žrtev kaznivih dejanj (poudarek na dostopu do pravnega varstva).

Cilj tečaja je okrepiti razumevanje aktualnih evropskih prizadevanj za krepitev postopkovnih jamstev in pravic žrtev v kazenskem postopku, predstaviti evropske standarde o postopkovnih jamstvih v kazenskem  postopku in pravicah žrtev, napotila, kako uporabiti upoštevno evropsko zakonodajo pri svojem vsakdanjem delu, kako identificirati in preprečevati kršitve človekovih pravic v nacionalnih kazenskih postopkih ter  odpravljati obstoječe kršitve. Na ta način lahko pravni strokovnjaki prispevajo k pravičnejšemu delovanju pravosodja ob in spoštovanju pravic vseh udeleženih oseb