HELP online course on ADMISSIBILITY CRITERIA

in applications submitted to the European Court of Human Rights (HELP çevrimiçi kursu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurularda KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ)

Introduction (Giriş)

The system of protection of fundamental rights and freedoms established by the European Convention on Human Rights (“the Convention”) is based on the principle of subsidiarity. The task of ensuring the application of the Convention falls primarily to the State Parties to the Convention; the European Court of Human Rights (“the Court”) should intervene only where States have failed in their obligations. (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (“Sözleşme”) tarafından oluşturulan temel hak ve özgürlüklerin korunması sistemi, ikincillik ilkesine dayanmaktadır. Sözleşmenin uygulanmasını sağlama görevi öncelikle Sözleşmeye Taraf Devletlere aittir; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (“Mahkeme”) yalnızca Devletlerin yükümlülüklerini yerine getiremediği durumlarda müdahale etmelidir.)

Supervision by Strasbourg is triggered mainly by individual applications, which may be lodged with the Court by any individual or non-governmental legal entity located within the jurisdiction of a State Party to the Convention, and they must fulfill certain criteria. However, the Court rejects around 90% of all applications received as inadmissible. It is clear from both this statistic as well as from the Court’s practice that most individual applicants and many of the legal advisers need a better knowledge of the admissibility requirements. (Strazburg'un denetimi, esas olarak, Sözleşme'ye taraf bir Devletin yargılama yetkisi dahilinde bulunan herhangi bir bireysel veya hükümet dışı tüzel kişilik tarafından Mahkemeye sunulabilecek bireysel başvurularla başlatılır ve başvuranların belirli kriterleri yerine getirmeleri gerekir. Ancak Mahkeme, tüm başvuruların kabul edilemez olarak alınan yaklaşık % 90'nını reddetmektedir. Hem bu istatisten hem de Mahkeme'nin uygulamasından, bireysel başvuru sahiplerinin ve hukuk danışmanlarının çoğunun kabul edilebilirlik gereklilikleri hakkında daha çok bilgiye ihtiyaç duydukları açıktır.)

This course will enable you to understand the criteria governing the admissibility of applications lodged before the ECtHR and the procedure before it in determining the admissibility of an application. ( Bu kurs, AİHM önünde yapılan başvuruların kabul edilebilirliğine ilişkin kriterleri ve başvurunun kabul edilebilirliğini belirleme öncesindeki prosedürü anlamanıza olanak sağlayacaktır.)

Outline of the course (Dersin içeriği)

1.       Introduction

a.       The European Convention on Human Rights

b.       Subsidiarity principle

c.       The grounds for inadmissibility

d.       The consequences of admissibility

e.       Submission of an application

f.        Receipt and assignment

g.       Scope of additional submissions

h.       The (in)admissibility decision

 

2.       Grounds for inadmissibility (1)

a.       Anonymity

b.       Abuse of the right of application

c.       Substantially the same

d.       Incompatibility ratione personae, ratione loci, ratione temporis, ratione materiae

 

3.       Grounds for inadmissibility (2)

a.       Non-exhaustion of domestic remedies

b.       Six-month rule

c.       No significant disadvantage

 

4.       Grounds for inadmissibility (3)

a.       Manifestly ill-founded

 

5.       Striking out and completing the form

(1. Giriş

a. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

b. İkincillik ilkesi

c. Kabul edilemezliğin gerekçeleri

d. Kabul edilebilirliğin sonuçları

e. Başvurunun yapılması

f. Başvurun alınması ve işleme konulması

g. Ek görüşün kapsamı

h. Kabul edilebilirlik/edilemezlik kararı

 

2. Kabul edilemezlik nedenleri (1)

a. Anonimlik

b. Başvuru hakkının kötüye kullanılması

c. Başvurun büyük ölçüde öncekilerle aynı nitelikte olması

d. Ratione personae (kişi), ratione loci (yer), ratione temporis (zaman), ratione materiae (konu) bakımından uyumsuzluk

 

3. Kabul edilemezlik nedenleri (2)

a. İç hukuk yollarının tüketilmemesi

b. Altı ay kuralı

c. Önemli bir dezavantaj olmaması

 

4. Kabul edilemezlik nedenleri (3)

a. Açıkça dayanaktan yoksunluk

5. Başvurunun kayıttan düşürülmesi ve başvuru formunun doldurulması)

Acces the free online course (Ücretsiz çevrimiçi kursa erişim)

­­­­­­­­­­­­­­To access the course, you just need to enter the HELP online platform at http://help.elearning.ext.coe.int/. First you need to open an account on the HELP platform if you have not yet done so (2 minutes) and then you can follow this link to directly access the online course:

http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=1671

((Kursa erişmek için, http://help.elearning.ext.coe.int/ adresinden HELP e-öğrenme platformuna girmeniz yeterlidir. İlk önce, henüz yapmadıysanız (2 dakika) HELP platformunda kendinize bir hesap açmanız gerekir. ve daha sonra kursa doğrudan erişmek için burayı tıklayınız:

http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=1671 ))

The course is available in English, Bosnian, Bulgarian, Czech, Italian, Latvian, Lithuanian, Montenegrin, Romanian, Russian, Spanish, Albanian, Serbian and Ukrainian. (Kurs İngilizce, Boşnakça, Bulgarca, Çekçe, İtalyanca, Letonca, Litvanyaca, Karadağca, Rumence, Rusça, İspanyolca, Arnavutça, Sırpça ve Ukraynaca dillerinde verilmektedir.)