HELP Online course on Family Law and Human Rights (HELP Aile Hukuku ve İnsan Hakları Çevrimiçi/Online Kursu)

Background (Arka plan)

Family law is a distinctive area of law because it is multi-layered (national, regional and international) and interdisciplinary (transcending private and public law, both domestically and internationally). Given the increasing mobility and internationalisation of the child and of families, it is also a complex topic. (Aile hukuku özgün bir hukuk alanıdır çünkü çok katmanlı (ulusal, bölgesel ve uluslararası) ve disiplinlerarasıdır (özel ve kamu hukukunun, hem yurtiçinde hem de uluslararası düzeyde aşılması). Çocuğun ve ailelerin artan hareketliliği ve uluslararasılaşması göz önüne alındığında, aynı zamanda karmaşık bir konudur.)

 

The course discusses and analyses the influence of human rights law, notably Articles 8 and 12 (ECHR) on national family law. It addresses key cases of the European Court of Human Rights on Articles 8, 12 and 14 ECHR and explores relevant European and international instruments including the UN Convention on the Rights of the Child (1989), with a view of showing how human rights law sets a minimum standard for family law in Europe. In the EU, although the substantive family law remains under the sole competence of EU countries, the EU is empowered to take measures concerning family law with cross-border implications on the basis of a special legislative procedure: all EU countries should agree (unanimity) and the European Parliament must be consulted. (Bu kurs, insan hakları hukukunun, özellikle 8. ve 12. Maddelerin (AİHS) ulusal aile hukuku üzerindeki etkisini tartışır ve analiz eder. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin AİHS'nin 8, 12 ve 14. maddelerindeki kilit davalarını ele alır ve insan hakları hukukunun Avrupa'da aile hukuku için asgari bir standardı nasıl belirlendiğini göstermek amacıyla BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989) dahil olmak üzere ilgili Avrupa ve uluslararası belgeleri araştırır. AB'de, temel aile hukuku AB ülkelerinin yetkisi altında kalmasına rağmen, AB, özel bir yasama prosedürü temelinde sınır ötesi etkileri olan aile hukuku ile ilgili önlemler almaya yetkilidir: tüm AB ülkeleri aynı fikirde olmalıdır (oybirliği) ve Avrupa Parlamentosu'na danışılmalıdır.)

 

The national differences in substantive family law can be bridged by private international law. The second perspective of this course is thus the rules on private international law in family matters. The process of harmonisation and unification of private international law within the EU and the work of the Hague Conference on Private International Law is given particular attention. (Maddi aile hukukundaki ulusal farklılıklar, uluslararası özel hukuk ile birleştirilebilir. Bu nedenle bu kursun ikinci bakış açısı ailevi konularda uluslararası özel hukuk kurallarıdır. AB'de uluslararası özel hukukun uyumlaştırılması ve birleştirilmesi ve Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı'nın çalışmalarına özellikle dikkat edilmektedir.)

 

The course provides a comprehensive overview of International and European family law related standards, case-law and good practices. It is the first HELP course to provide a single resource on the topic, covering the extensive CoE standards and EU law, as well as soft-law instruments on the matter. It integrates training materials previously developed by the CoE and is complementary to the HELP courses on child-friendly justice and the other one on violence against women (both already available in several languages on the HELP e-learning platform). (Bu kursta Uluslararası ve Avrupa aile hukuku ile ilgili standartlar, içtihatlar ve iyi uygulamalar hakkında kapsamlı bir genel bakış sunulmaktadır. Konuyla ilgili, kapsamlı AK/CoE standartlarını ve AB hukukunu ve bu konudaki esnek hukuk belgelerini de kapsayan tek bir kaynak sağlayan ilk HELP kursudur. Bu kurs daha önce AK/CoE tarafından geliştirilen eğitim materyallerini bütünleştirir ve çocuk dostu adalet ve bir diğeri olan kadına yönelik şiddet konusunda HELP kurslarını tamamlar (her ikisi de halihazırda HELP e-öğrenme platformunda çeşitli dillerde mevcuttur).)

The topics are explored in a practical way, by using presentations, interactive screens, knowledge tests and reflective exercises. (Konular sunumlar, interaktif ekranlar, bilgi testleri ve yansıtıcı alıştırmalar kullanılarak pratik bir şekilde incelenmektedir.)

 

It is primarily addressed to legal professionals (judges, prosecutors, lawyers), but can be also useful for the court staff, law enforcement, social workers, NHRIs, civil society organisations, media and other professionals working in the field of family law. (Bu kurs öncelikle hukukçulara (hâkimler, savcılar, avukatlar) hitap eder, ancak mahkeme personeli, kolluk kuvvetleri, sosyal hizmet uzmanları, ulusal insan hakları kurumları (NHRI), sivil toplum kuruluşları, medya ve aile hukuku alanında çalışan diğer profesyoneller için de yararlı olabilir.)

 

The course was finalised in January 2019. (Bu kurs Ocak 2019'da tamamlandı.)

Course outline (Kurs içeriği)

The course consists of the following five substantive modules:

Introduction

 

Presentation of the course structure, course authors and learning objectives

Key principles: Best Interest of the Child and Anti-discrimination

 

Rights Related to Couples

 

Status of the Relationship

Rights Stemming from the relationship

Migration Issues Related to Spouses and Partners

 

Relationship between Children and their Parents and Other Relatives

 

Status of the Relationship

Rights Stemming from the Relationship

Migration Issues

 

International Child Abduction

 

Introduction to the Legal Framework

The Hague Convention of 1980

The Brussels IIa Regulation

The ECHR

 

Children’s Rights : Key Challenges

 

The Protection of Children against Sexual Exploitation and Abuse

The Rights of the Child in the Digital Environment

 

(Kurs aşağıdaki beş önemli modülden oluşur:

 

 Giriş

 

Kurs yapısının, kurs yazarlarının ve öğrenme amaçlarının sunumu

Anahtar ilkeler: Çocuğun Üstün Yararı ve Ayrımcılıkla Mücadele

 

 Çiftlere İlişkin Haklar

 

İlişkinin Durumu

İlişkiden Kaynaklanan Haklar

Eşler ve Parterlerle İlgili Göç Sorunları

 

Çocuklar ve Aileleri ile ve Diğer Yakınları Arasındaki İlişki

 

İlişkinin Durumu

İlişkiden Kaynaklanan Haklar

Göç Sorunları

 

 Uluslararası Çocuk Kaçırma

 

Yasal Çerçeveye Giriş

1980 Lahey Sözleşmesi

Brüksel IIa Yönetmeliği

AİHS

 

 Çocukların Hakları: Temel Zorluklar

 

Çocukların Cinsel Sömürüye ve İstismara Karşı Korunması

Dijital Ortamda Çocuk Hakları)

Development of the course (Kursun geliştirilmesi)

The course has been developed thanks to EU support, as it is jointly financed by the “EU-CoE HELP in the EU” Project and the EU-CoE Horizontal Facility Action “Strengthening the Human Rights Ombudsman to fight discrimination”. (Bu kurs, “AB'de AB-AK/CoE HELP” Projesi ve AB-AK/CoE Yatay Destek Eylemi “Ayrımcılıkla Mücadelede İnsan Hakları Ombudsmanının Güçlendirilmesi” tarafından ortaklaşa finanse edildiği için AB desteği sayesinde geliştirilmiştir.)

 

The course has been developed using the HELP methodology, in cooperation with the Children’s Rights Division of the Council of Europe. (Bu kurs, Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Bölümü ile işbirliği içinde HELP metodolojisi kullanılarak geliştirilmiştir.)

 

Access the free online course (Ücretsiz çevrimiçi/online kursa erişim)

­­­­­­­­­­­­­­To access the course, you just need to enter the HELP e-learning platform at http://help.elearning.ext.coe.int/. First you need to open yourself an account at HELP if you have not yet done so (2 minutes). and then you click here to access the course directly: http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=1793.

(Kursa erişmek için, http://help.elearning.ext.coe.int/ adresinden HELP e-öğrenme platformuna girmeniz yeterlidir. İlk önce, henüz yapmadıysanız (2 dakika) HELP'de kendinize bir hesap açmanız gerekir. ve daha sonra kursa doğrudan erişmek için burayı tıklayınız:

http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=1793.)